• จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี

• รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

• รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และสัมฤทธิบัตรบัณฑิต

• รับลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

• ดำเนินการคำร้องต่างๆ

• ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

• จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต

• จัดสัมมนาเสริมบัณฑิตศึกษา/ป.บัณฑิต

• จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ Blended Learning

• จัดกิจกรรมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• บริการตอบคำถามผ่าน Line OA

• บริการตอบคำถามผ่านทางโทรศัพท์