• บริการการศึกษาในศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด/สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)

• บริการการศึกษาในสถานประกอบการ (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)

• บริการการศึกษาในค่ายทหาร

• บริการการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

• บริการการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

• บริการการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

• บริการการศึกษา ณ สนามสอบ

• บริการการศึกษาในเรือนจำ

• บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดยโสธร)

• บริการการศึกษาในโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

• กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่ๆ

• พบปะเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด/เรือนจำ/สนามสอบอำเภอ

• สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.

• สัมมนาครูแนะแนวทางการศึกษา