ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี

งานอำนวยการ และบริหารทั่วไป

งานประสานเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น

งานบริการสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา

ประจำศูนย์ย่อยเดอะมอลล์โคราช