ชมรมนักศึกษา 12 ชมรม

ชมรมบัณฑิต 3 ชมรม

• โครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาในส่วนภูมิภาค

• เข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

• ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

• ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา