ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี

ผอ2

งานอำนวยการ และบริหารงานทั่วไป

งานประสานเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

บุคลากรประจำศูนย์ย่อยเดอะมอลล์นครราชสีมา

นายชัชวัล วันทะไชย
นักวิชาการศึกษา

นางกัณฐิกา มะโนมัย
นักวิชาการศึกษา