งานสารบรรณ/งานบุคคล/งานการเงิน/งาบัญชี/งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่งานยานพาหนะ/งานรักษาความปลอดภัย/งานประชาสัมพันธ์/การประกันคุณภาพ/การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/การจัดการความรู้/การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี