อัตราค่าเช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ห้องประชุมศักดิเดชน์ (ห้องประชุมใหญ่)

อัตราค่าบริการ

เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

2,500 บาท

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

5,000 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 3 คน คนละ

350 บาท = 1,050 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท)

         ห้องประชุม ผาชะนะได (ห้องประชุมขนาดกลาง)

อัตราค่าบริการ

เวลา  08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

1,000 บาท

เต็มวัน
เวลา   08.30 –   16. 3 0  น.

2,200 บาท 

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน 350 บาท 

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 400 บาท)

ห้องสัมมนาย่อย จำนวน 5 ห้อง

อัตราค่าบริการ

เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

750 บาท

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

1,500 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 1 คน 350 บาท 

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 400 บาท)