ชมรมนักศึกษา 12 ชมรม

ชมรมบัณฑิต 3 ชมรม

• โครงการสัมมนา/กิจกรรม ผู้นำชมรมนักศึกษาในส่วนภูมิภาค

• ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

• ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา