• จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี

• รับสมัครนักศึกษาใหม่/รับลงทะเบียนเรียน/ให้คำปรึกษาด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

• จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต

• จัดสัมมนาเสริมบัณฑิตศึกษา/ป.บัณฑิต

• จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ Blended Learning และกิจกรรมพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด