การสมัครสมาชิกห้องสมุด

 1.สมาชิกสามัญ

            1.1 นักศึกษา มสธ. ระดับปริญาตรี ใช้หลักฐานการสมัครได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ หลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

            1.2 นักศึกษา มสธ. ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศดำเนินการสมัครสมาชิกให้

 2. สมาชิกสมทบ (บุคคลภายนอก) ใช้หลักฐาน ดังนี้

           2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้

          2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2.3 ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุดรายปี จำนวน 200 บาท

         2.4 ค่าประกันสื่อการศึกษาสูญหาย 500 บาท (คืนให้เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก)

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 

  1. นักศึกษาระดับปริญาตรี จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
  2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 0 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
  3. สมาชิกสมทบ จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน