[pdf id=2316]
  • ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
  • ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้
  • ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน
  • ตัวบ่งชี้ที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน
  • ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • ตัวบ่งชี้ที่ 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
  • ตัวบ่งชี้ที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
  • ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • ตัวบ่งชี้ที่ 13 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน