ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี

งานอำนวยการ และบริหารงานทั่วไป

งานประสานเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น

งานบริการสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา

บุคลากรประจำศูนย์ย่อยเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา