• บริการการศึกษาในศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด/สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)

• บริการการศึกษาในสถานประกอบการ (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)

• บริการการศึกษาในค่ายทหาร

• บริการการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/ห้องสมุดอำเภอ และสนามสอบ/ในเรือนจำ

• บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดยโสธร) และโรงงานน้ำตาลจังหวัดบุรีรีมย์

• กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง

• พบปะเครือข่าย และสร้างเครือข่าย ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด/เรือนจำ/สนามสอบอำเภอ

• สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.

• สัมมนาครูแนะแนวทางการศึกษา