งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

             งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการสื่อการศึกษาทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมภายในห้องสมุด เช่น เอกสารการสอนชุดวิชา หนังสือทั่วไป จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์เช่น DVD VCD ชุดวิชา สารคดี ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ให้บริการจัดซื้อ จัดหา ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับกิจกรรมการศึกษาทุกรูปแบบภายในหน่วยงาน การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ การผลิตสื่อพื้นฐาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย