ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566